Deklaration

Månehøjens Grundejerforening
Deklaration og parcelsalgserklæring

DEKLARATION

I anledning af udstykning af “MÅNEDALEN”, omfattende matr.nr.ne 1f, 1eo, 1ep, 1eg og 1er, Dronningmølle by, Esbønderup sogn, vil følgende bestemmelser være at tinglyse som servitutstiftende på denne ejendom:
I. Grundejerforening
De til enhver tid værende ejere af parceller fra udstykningen er pligtige at være medlemmer af grundejerforening, kaldet “Månehøjens Grundejerforening”, der vil blive stiftet på sælgerens foranledning, når mindst 10 parceller er afhændet og senest, når alle parceller er solgt.
Grundejerforeningen skal varetage vedligeholdelsen af de grønne arealer og vejene i udstykningsområdet og i det hele taget alle fælles anliggender, og parcelejerne er pligtige at deltage i udgif¬terne herved samt i udgifterne til grundejerforeningens admini¬stration.
Samtlige udgifter fordeles på parcelejerne med et lige stort kon¬tingent pr. parcel.
Parcelejerne er pligtige at respektere “Månedalens Grundejer¬forening” ‘s vedtægter, således som disse til enhver tid måtte være lovlig vedtaget, og hvori kan optages bestemmelser om parcellernes bebyggelse, udnyttelse, beplantning m.v., alt med henblik på at udvikle og beskytte udstykningsområdet som et smukt sommerhuskvarter. Vedtægtsbestemmelserne må ikke være i strid med de i denne deklaration indeholdte bestemmelser og skal til enhver tid være i overensstemmelse med Esbønderup-Nødebo kommunes bygnings¬reglement, sundhedsvedtægt m.v.
II. Byggelinier
Bygninger må ikke opføres nærmere vejkant end 5 meter.

Side 2
III. Byggebestemmelser
Parcellerne er bestemt for åben og lav bebyggelse, og hvert bygge¬ri skal tilfredsstille bestemmelserne i bygningsreglement, sundhedsvedtægt og øvrige kommunale vedtægter.
På parcellerne må alene opføres sommerhuse i smuk stil og af et tiltalende udseende. Der må ikke på nogen parcel indrettes virksomheder af nogen art, der ved røg, ilde lugt, støj kan genere naboerne. Ej heller må oplagres noget, der frembyder ubehageligt skue eller er til ulempe for naboerne.
Brugte huse må som almindelig regel ikke opstilles på parcellerne, men sælgeren og – når samtlige parceller er solgt – i dennes sted grundejerforeningens bestyrelse, kan dog dispensere, når det drejer sig om ordentlige og pæne huse. Vedkommende andrager er pligtig at forelægge såvel bygningstegninger som fotografi af husene i forbindelse med dispensationsandragende.
På hver af parcellerne må kun opføres eet hus beregnet til bolig for een familie, i højst een etage, og med en taghældning på, max. 25 grader. Derudover må opføres de nødvendige udhuse, herunder garager. Der kan ikke forventes tilladelse til opstilling af større redskabsskure end 6 m2, før egentligt sommerhus opføres.
Fritstående toilet må ikke opstilles på parcellerne.
Det bebyggede areal af hver enkelt ejendom skal andrage mindst 40 m2 udover arealet af fritliggende udhuse og garager.
Det tillades ikke, at huse opføres i strid med disse bestemmelser under påberåbelse af, at de er udhuse eller garager og som almindelig regel gælder, at sådanne huse ikke uden sognerådets tilla¬delse opføres, før selve hovedhuset er opført.
Det tilkommer alene sælgeren, og når samtlige parceller er solgt, i dennes sted grundejerforeningens bestyrelse, at afgøre om en op¬ført bygning og ejendommens anvendelse m.v. tilfredsstiller disse bestemmelser, og parcelejerne bør derfor sikre sig ved forud at indhente sælgerens respektive grundejerforeningens bestyrelse’s godkendelse af påtænkt byggeri.

side 3
IV. Veje
Vejene i udstykningsområdet anlægges ved sælgerens foranled¬ning efter godkendt projekt af sognerådet og med de på ud¬stykningsplanen angivne bredder. Kørebanerne asfalteres, og vejsiderne anlægges med græsrabatter.
Den fremtidige vedligeholdelse af vejene, der er private, på¬hviler efter lovgivningens regler til enhver tid parcelejerne og andre, som eventuelt måtte have fået tillagt færdselsret. Sælgeren, der har ret til enhver færdsel på vejene uden delta¬gelse i vedligeholdelsesudgifterne, har ret til at tillægge andre færdselsret mod deltagelse i vedligeholdelsen efter lov¬givningens regler til enhver tid.
Parcelejerne er pligtige at tåle, at eventuelle til vejanlæggene hørende skråninger anlægges uden erstatning.
Når grundejerforeningen er dannet, har sælgeren, når denne måtte ønske det, ret til at forlange, at foreningen tager skøde på vejarealerne. Overdragelsen sker vederlagsfrit, men således at enhver omkostning og udgift ved overdragelsen, der ordnes af sælgeren, afholdes af grundejerforeningen. Såfremt overdra¬gelse af vejarealerne ikke har fundet sted forinden, kan grund¬ejerforeningen når samtlige grunde er solgt kræve overdragelse heraf på de nævnte vilkår.

V. Vandforsyning
Vandforsyning sker fra andelsselskabet Villingebæk Vandværk.
Parcelejerne skal til enhver tid være medlem heraf og er pligtig at svare indskud og vandbidrag efter vandværkets til enhver tid gældende regler.
Udgiften til videreførelse af stikledning fra hovedledning i vej til huset på parcellen afholdes alene af parcelkøberen, der må være indforstået med, at alt ledningsarbejde m.v. kun må udføres af de vandinstallatører, som vandværket måtte auto¬risere dertil.

Side 4
VI. El-ledningsmaster m.v.
Langs vejene i udstykningsområdet fremføres hovedledninger for el-forsyning, så vidt muligt kun på vejene, men parcelkøberne må være indforstået med, at master anbringes i vejskellet, og at nødvendige skråmaster og barduner anbringes på parcellerne.
VII. Kloak
Parcelejerne er pligtige at tilslutte sig offentlig kloakanlæg (Dronningmølle Kloak), når et sådant måtte blive gennemført, og skal udrede bidrag hertil efter landvæsenskommissionens nærmere bestemmelse. Kloakeringen forestås af kommunen, og kloakbidrag må påregnes betalt kontant, før påbegyndelse af detailkloakering.
VIII. Husnumre
Så snart vejene er navngivne, er parcelkøberne pligtige at lade anbringe husnumre (evt. kombineret skilt også med matrikelnummer).
IX. Garager og parkeringspladser
Ved tilrettelægningen af indkørselsforholdene til parcellerne må sikres plads for parkering af mindst to biler på parcellen.
Garager skal overholde de under II nævnte byggelinier, og en garage i forbindelse med forplads til een bil vil opfylde nævnte parkeringskrav.
X. Hegn og beplantning
Skellene skal hegnes med levende vækster, enten hæk eller som bælter af trævækster eller sirbuske. Ved hegning langs vejene skal vækster plantes så langt inde på grunden, at grene ikke senere vokser ud over vejskellet.
Iøvrigt påhviler der parcelejerne hegnspligt efter lovgivningens almindelige regler.
Ingen parcel må udstykkes anderledes end på udstykningsplanen angivet, og ingen parcel må senere udstykkes yderligere.

side 5
XI. Oversigtsarealer
Såfremt der ved kommunens godkendelse af vejprojekt for udstyk¬ningen vil blive krævet servitut om oversigtsarealer på hjørne¬grunde, er grundejerne pligtige at tåle sådan servitut, hvis indhold er forbud mod bebyggelse eller beplantning af større højde end 1 meter på servitutarealet.
Disse oversigtsarealer må ikke bebygges eller beplantes med vækster højere end 1 meter over kørebanen.
XII. Fællesarealet
De grønne arealer beliggende mellem parcellerne og Pandehave Å er at betragte som et fællesareal til lige brug af alle parcelejerne, og det vil blive tilskødet grundejerforeningen, der fast¬lægger anvendelsens karakter, for eksempel til legeplads, ridning, boldspil m.v. samt vedtager ordensregler for medlemmernes benyt¬telse. Det bemærkes, at arealet er status-quo fredet i henhold til en kendelse af overfredningsnævnet, hvilket naturligvis skal respekteres ved anvendelsen. Eventuelle planer om for eksempel tennisbaner og swimming-pool må således forelægges fredningsmyn¬dighederne.
Sælgeren forbeholder sig ret til vej og dermed færdsel over fælles¬arealet til matr.nr. 25a, Dronningmølle by, Esbønderup sogn, et areal mod syd, der ligeledes er status-quo fredet og som sælgeren fortsat ejer.
XIII. Tinglysning og påtaleret
Disse bestemmelser tinglyses servitutstiftende på samtlige de af udstykningsplanen omfattede parceller.
Påtaleret tilkommer sognerådet og grundejerforeningen samt grund¬sælgeren, sålænge alle parceller ikke er solgt.
Med hensyn til foranstående byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen.
Hillerød, den 1. juli 1969
A/S Nordgrund
Parcelsalgserklæring vedrørende matr.nr.ne 1f, 1eo, 1ep, 1eg og 1er, Dronningmølle , Esbønderup sogn.
I henhold til parcelsalgsloven (lov nr. 305 af 30.6.1922 om visse bestemmelser om parcelsalg) skal sognerådet angående bilagte udstykningsplan for ovennævnte matrikelnumre, omfattende parcellerne 1-25 incl., erklære følgende:
1. Arealet er beliggende nord for Pandehave Å, begrænset mod vest af udstykningen “Månedalen”, mod nord af stien og øst af sti, som fører til Tegners Museum.
Adgang til arealerne sker ad den private vej Månedalen og Mårevej.
2. Vejene i udstykningsområdet er private fællesveje, der før byggetilladelse gives, må anlægges efter et af sognerådet godkendt projekt.
3. For varetagelse af vejene samt de på planen viste stier og grønne arealer kræves oprettet et vejlaug i forbindelse med en eventuel grundejerforening.
4. Forsyninger af el forefindes i området eller i nærheden deraf.
5. Parcellerne får pligt til at tilslutte sig Villingebæk Vandværk.
6. Området er endnu ikke kloakeret, men vil senere kunne forventes tilsluttet kloaksystemet for Dronningmølle Kloak.
Parcellerne bliver bidragspligtige efter landvæsenskommissionskendelsen.
Kloakeringen forestås af kommunen, og kloakbidrag må påregnes betalt kontant, før påbegyndelse af detailkloakering.
7. Yderligere udstykning af de enkelte parceller kan ikke for¬ventes godkendt af sognerådet.

side 2
8. Byggetilladelse kan kun forventes givet til sommerhusbebyg¬gelse, jfr. bestemmelserne for område C i kommunens bygnings¬vedtægt. Det bemærkes, at der for udstedelse af byggetilladelse kræves, at arealet er fuldt byggemodent i overensstemmelse med kommunens bestemmelser.
9. Der må ved opførelse af bygninger sikres plads til mindst to holdende biler incl garage eller carport.
10. For udstykningen gælder iøvrigt bestemmelserne i landsbyggeloven, kommunens bygningsvedtægt, sundhedsvedtægt m.v.
11. Såfremt arealet ikke er færdig-udstykket inden fem år, vil planen til den tid være at forelægge sognerådet påny.
12. Det påhviler sælgeren at gøre parcelkøberen bekendt med denne erklæring.
Esbønderup – Nødebo Sogneråd,
den 18. juli 1968
Sign. p.s.v. Hans Frederiksen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *