Vedtægter

VEDTÆGTER FOR MÅNEHØJENS GRUNDEJERFORENING

§ 1.
Foreningens navn er MÅNEHØJENS GRUNDEJERFORENING. Dens område er parceller udstykket fra matr. nr. 1f m.fl. af Dronningmølle By, Esbønderup Sogn.
§ 2.
Foreningens formål er at varetage medlemmernes fælles grundejerinteresser indadvendt såvel som udadtil over for myndigheder, vandværk, elværk og andre lokale grundejerfor-eninger m.v., samt at administrere de fælles anliggender, der vedrører medlemmernes ret-tigheder og forpligtelser som ejere af parceller i det i § 1 omhandlede område.
§ 3.
Stk. 1
Enhver ejer af parceller udstykket fra det i § 1 nævnte matr.nr. er ifølge servitutten forpligtet til at være medlem af foreningen, uanset om pågældende er skødehaver eller ej. Medlemsskabet begynder at løbe straks fra underskrift af slutseddel eller skøde.
Stk. 2
Køberen hæfter for sælgerens evt. kontingentrestance men betaler i øvrigt kun kontin¬gent for det pågældende kalenderår.
Stk. 3
Generalforsamlingen kan beslutte, at nye medlemmer betaler et nærmere fastsat indskud.
§ 4.
Stk. 1
Ethvert medlem er uden videre undergivet foreningens love, således som de til enhver tid lovligt er vedtagne på foreningens generalforsamlinger.
Stk. 2
For dispositioner foretaget af bestyrelsen inden for den bestyrelsen ved nærværende vedtæg-ter givne bemyndigelse eller i henhold til særlig bemyndigelse eller generalforsamlingsbeslutningen, hæfter medlemmerne solidarisk een for alle og alle for een.
§ 5.
Stk. 1
Foreningens daglige ledelse varetages af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer samt 2 andre bestyrelsesmedlemmer.
Eventuelt vederlag til et eller flere af bestyrelsens medlemmer fastsættes af generalfor-samlingen.
Stk. 2
Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen. I øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden.
Valg af formand og kasserer gælder for 2 år, således at de afgår skiftevis hvert andet år. Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer afgår på lige årstal, og kassereren og 1 bestyrel-sesmedlem afgår på ulige årstal. Som suppleanter til bestyrelsen vælger generalforsamlin¬gen hvert år 2 medlemmer.
Desuden vælges 2 revisorer samt suppleanter for disse.
Alle bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, kasserer samt suppleanter kan genvælges.
Stk. 3
Bestyrelsen har den daglige ledelse af alle foreningens anliggender og antager om fornødent juridisk og revisionsmæssigt bistand.
Stk. 4
Bestyrelsen kan ikke forpligte foreningen ved optagelse af lån uden generalforsamlingens bemyndigelse.
Alle foreningens retshandler kan gyldigt foretages af formanden eller – i tilfælde af dennes forfald – af næstformanden i forening med 1 af bestyrelsens øvrige medlemmer, efter at sagen på lovlig vis er vedtaget på et bestyrelsesmøde.
Stk. 5
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Er et bestyrelsesmedlem uden anmeldt lovligt forfald udeblevet fra 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, er han udgået af bestyrelsen og erstattes af den suppleant, der er valgt med størst stemmetal. Er der i givet fald ikke flere suppleanter, kan bestyrelsen selv supplere sig blandt medlemmerne, men sådanne ekstraordinære suppleanter afgår under alle omstændigheder på den først følgende ordinære eller ekstraordinære general¬forsamling, hvor suppleringsvalg må finde sted.
Stk. 6
Bestyrelsesmøde afholdes så ofte, formanden finder det nødvendigt eller når begæring herom fremsættes af mindst 2 bestyrelsesmedlemmer, dog mindst 2 gange årligt.
Stk.7
Afgørelser inden for bestyrelsen træffes ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, er det formandens eller – hvis denne ikke er til stede – næstformandens stemme, der gør ud-slaget.
Stk. 8
Der anlægges og føres en forhandlingsprotokol. I protokollen indføres alle på general-forsamlingerne og bestyrelsesmøderne vedtagne beslutninger samt kort referat af det for¬handlede, herunder også medlemmernes ikke-vedtagne forslag.
Protokollen underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
§ 6.
Stk. 1
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt i juni måned og indkaldes med 14 dages skriftligt varsel til hvert enkelt medlem.
Stk. 2
Ekstraordinær generalforsamling afholdes ifølge beslutning enten af bestyrelsen eller når mindst 1/4 af foreningens medlemmer over for bestyrelsen skriftligt fremsætter begæring herom. Fremkommer sådan begæring vil ekstraordinær generalforsamling være at afholde senest 1 måned efter, at begæringen er kommet bestyrelsen ved dens formand i hænde.
Stk. 3
Indkaldelse til generalforsamling skal indeholde oplysninger om dagsorden samt oplyse om forslag, der kan komme til behandling og afgørelse.
Forslag fra medlemmer må for at komme til behandling og afgørelse på generalforsam¬lingen være indsendt skriftligt ved anbefalet brev til formanden for bestyrelsen og være denne i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Forslag, der skal behandles på en ekstraordinær generalforsamling, må indgives samtidig med begæring om generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4
Generalforsamlingen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og endeligt afgør alle spørgsmål om sagernes behandling.
Stk. 5
Stemmeafgivning finder sted ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer forlanger skriftlig afstemning.
Stemmeret på foreningens generalforsamlinger er betinget af, at kontingentet til foreningen er betalt før generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 6
Hver parcel giver een stemme.
Medlemmer kan lade sig repræsentere ved fuldmagt. Et medlem kan dog højst repræsen¬tere 1 grundejer yderligere.
Et ikke-medlem, der møder som værge, kurator eller befuldmægtiget, kan kun repræsen¬tere 1 grundejer. Repræsentation ved værge eller fuldmagt kan kun ske efter skriftlig meddelelse er tilstillet bestyrelsens formand senest 3 dage før generalforsamlingens afhol¬delse.
Stk. 7
Bestyrelsen bestemmer stedet for generalforsamlingens afholdelse.
§ 7.
Stk. 1
Dagsorden for de ordinære generalforsamlinger skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år med revisionspåtegning
4. Eventuelle forslag fra bestyrelse og medlemmer
5. Valg af formand eller kasserer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse
7. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse
8. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår
9. Eventuelt

Stk. 2
Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.
Stk. 3
Ændring af foreningens vedtægter kræver, at mindst 2/3 af foreningens medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at ændringerne vedtages med mindst 2/3 majo¬ritet.
Er det fornødne antal stemmer ikke repræsenteret, indkaldes inden 8 dage med sædvan¬ligt varsel en ny generalforsamling, der da er beslutningsdygtig ved almindeligt flertal uanset antallet af fremmødte.
Stk.4
De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens forhandlings¬protokol og underskrives af dirigenten og formanden.
§ 8.
Stk. 1
Det årlige kontingent til dækning af foreningens udgifter, fastsættes på de ordinære ge-neralforsamlinger.
Kontingentet skal indbetales til foreningens postgirokonto 1 gang årligt inden den 1. ok¬tober det pågældende år.
Stk. 2
Kommer et medlem i restance, opfordres det 1 gang skriftligt til at berigtige denne. Sker dette ikke inden en måned, vil restancen med påløbne omkostninger blive overdraget til retslig in-kasso.
Stk. 3
Medlemmer, der overdrager deres ejendom i løbet af foreningens regnskabsår, og som derved ophører med at være medlemmer, har intet krav på tilbagebetaling af medlems-kontingent eller udbetaling af nogen andele af foreningens formue eller de af foreningen eventuelt dannede fonde.
§ 9.
Foreningens kasserer fører et medlemskartotek, der indeholder oplysninger om medlem-mernes navne og adresser. Medlemmerne opgiver ved indmeldelsen deres bopæl og er forpligtet til at meddele kassereren enhver adresseforandring.
§ 10.
Foreningens regnskabsår løber fra 1. april til 31. marts i det følgende år.
Bestyrelsen mangfoldiggør regnskabet og udsender det til medlemmerne samtidig med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.
§ 11.
Stk. 1
Bortset fra en kontant kassebeholdning på max. 500 kr. indsættes foreningens pengemidler i sparekasse, på bank- eller girokonto.
Stk. 2
Foreningens pengemidler administreres af foreningens kasserer, og kan hæves ved un-derskrift af formand og 1 bestyrelsesmedlem i forening eller ved underskrift af kasserer¬en.
Stk. 3
Bestyrelsen kan ved simpelt stemmeflertal træffe bestemmelse om anbringelse af forenin-gens midler i børsnoterede statspapirer og kreditforeningsobligationer. Sådanne papirer skal noteres på foreningens navn.
Bestyrelsens dispositioner forelægges til godkendelse på den efterfølgende generalfor-samling.
For kassereren kan der på foreningens bekostning tegnes kautionsforsikring, hvis størrelse bestemmes af generalforsamlingen.
Hvis ingen ny beslutning træffes, er forsikringssummen det sidst vedtagne.
Alle erstatningskrav på over 1000 kr. skal før udbetaling forelægges en generalforsam¬ling.
§ 12.
Stk. 1
Udover at varetage foreningens daglige ledelse påhviler det bestyrelsen at påse, at bebyg-gelsen i foreningens område samt parcellernes anvendelse, beplantning og vedligeholdel¬se ikke strider mod de på området tinglyste servitutter og deklarationer.
Stk. 2
Grundejerforeningen forbeholder sig ret til at foranledige bebyggelse og anvendelse af grundene i strid med servitutter og deklarationer ændret således, at de opfylder bestem-melserne, og enhver udgift og omkostning hertil sker for den pågældende grundejers reg¬ning.
Stk. 3
Foreningens bestyrelse skal forsøge at opnå en aftale med kommunen om, at enhver an-søgning om bebyggelse og lignende i strid med servitutterne forelægges bestyrelsen, forinden kommunens tilladelse gives.
Stk. 4
Foreningens bestyrelse skal være bemyndiget til på foreningens vegne at afgive indstilling om dispensation fra servitutter eller deklarationer. Medlemmerne kan forlods indhente en udta-lelse fra foreningen.
Stk. 5
Bestyrelsen udarbejder et ordensreglement, der forelægges generalforsamlingen til godkendelse, ligesom ændringer og tilføjelser til reglementet kun kan foretages med generalforsamlingens godkendelse. Det påhviler bestyrelsen at påse, at de i reglementet optagne bestemmelser overholdes.
§ 13.
Fællesarealet må ikke udstykkes eller afhændes uden samtlige grundejeres samtykke.
§ 14.
Stk. 1
Uanset, hvad der i disse vedtægter måtte være bestemt om ændring af vedtægterne, kan den stiftede forening ikke opløses, så længe der påhviler foreningen gældsforpligtelser.
Stk. 2
Forslag til foreningens opløsning kan kun fremsættes af bestyrelsen eller mindst 1/4 af foreningens medlemmer. Afstemning om foreningens opløsning finder i øvrigt sted på en generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling efter reglerne for vedtægtsæn-dringer.
Stk. 3
I tilfælde af beslutning om foreningens opløsning træffes der samtidig beslutning om an-vendelse af foreningens eventuelle formue.
Tilsvarende gælder, hvis foreningen skal opløses for at indtræde i eller sammensluttes med en eller flere andre grundejerforeninger.
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 7. juni 1971, ændret på generalforsam¬lingen den 17. juni 1982 og den 19. juni 1992.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *