Beplantningsplan

Månehøjens Grundejerforening

Juni 2015

Beplantning på Månehøjen

 

 1. Formål
 • At sikre, at Månehøjen vedbliver med at være et åbent og smukt sommerhusområde, i samspil med de fredede naturområder, Pandehave Ådal og Ruslands bakker.
 • At give den enkelte grundejer på Månehøjen et redskab til hjælp ved beplantning og vedligeholdelse, så alle grunde kan indgå harmonisk i et samlet, smukt sommerhusområde.

 

 1. Den historiske baggrund

”Månedalen” har historisk været betegnelsen for den del af Pandehave Ådal, der bl.a. omfatter Månehøjens eng, hvor der i dag er dyrehold. På de nuværende veje Månedalen, Pandehavevej, Maaresvej og øvre del af Solbakkevej blev de første sommerhuse i området bygget i 1. halvdel af 1900-tallet. Dette område havde præg af skov, hvilket også ses ved at færdes på disse veje i dag. Det medfølgende kort viser, hvordan området har fremtrådt i 1948.

I slutningen af 1960’erne fik ejeren af de bakker, der skrånede ned fra de skovbeklædte sommerhusveje til Pandehave Ådal tilladelse til at foretage udstykning af dette areal til sommerhusgrunde. Området henlå som åbne marker og overdrev. På grund af den unikke placering i det naturskønne område blev der i den tinglyste deklaration specifikt nævnt, at området skulle fremtræde og beskyttes som et smukt sommerhuskvarter.

Det er udmøntningen af den oprindelige intention, der er baggrunden for dette dokument.

 

 1. Sommerhusområdet Månehøjen

Månehøjen er nu fuldt udbygget. Alle huse er af træ og mange er sortmalede i lokal stil. Nogle huse ligger helt nede ved engen, andre på kanten af skråningen, typisk med terrasser foran, og andre igen lidt tilbagetrukket oppe. Så der er stor variation på et lille område.

Denne variation har også betydning for den samlede beplantningsplan for Månehøjen. Overordnet set bør området fortsat fremtræde åbent med overvejende lav beplantning og kun enkelte fritstående træer. Derved kan man se bakkens konturer som modspil til bakkerne i Rusland på den anden side af dalen. Samtidig giver det også godt udsyn til Rusland fra de sommerhuse, der har en beliggenhed, hvor dette er muligt.

For at understrege og forstærke terrænets former bør det lave område ud mod engen fremtræde med overvejende græs og lave buske og/eller lav skelbeplantning. Lidt længere inde mod bakken kan der være enkelte, fristående træer, ligesom der også oppe på bakken, især i terrænet ind mod Månedalen og Pandehavevej, kan være fritstående træer. Overvejende løvfældende træer, men nogle få stedsegrønne træer kan være med til at give området karakter. Lave buske og skelbeplantning kan godt være stedsegrønne.

 

 1. Vedtægter og Ordensreglement

På alle grundstykker på Månehøjen er tinglyst en deklaration, hvor der bl.a. fremgår en pligt til at være medlem af en grundejerforening, Månehøjens Grundejerforening. Foreningen har besluttede Vedtægter og Ordensreglement. Sammen med de af Gribskov Kommune til enhver tid udstukne retningslinier udgør dette rammerne for de enkelte grundejere.

 

 1. Grundejerforeningen og den enkelte grundejer.

Grundejerforeningen Månehøjen har ansvaret for pasning af fællesarealerne. Det vil sige engen og græskanterne ved vejen. Grundejerforeningen har aftalt med Gribskov Kommune, at de passer beplantning og indhegning af engen. Engen indgår i det fredede område ”Rusland og Pandehave Ådal” . Naturplejen sker efter en Natura-2000 plan udarbejdet af Naturstyrelsen og Helsingør og Gribskov kommuner. Planen er tilgængelig på nettet.

De 24 grunde, der er på Månehøjen, passes af grundejerne.

Specifikt skal den enkelte grundejer være opmærksom på følgende forhold:

 • Plantning i skel kan være med buske eller stedsegrønne planter. Der må ikke anvendes faste hegn e.l.
 • Ud mod vej skal skelplanterne klippes, så det er muligt for Grundejerforeningen at slå græsset i vejkanten
 • Grundejere med hjørnegrunde skal klippe hegn, så oversigtsforholdene ikke forringes.
 • Plantning i skel skal følge hegnsloven. På https://maanehoejen.dk/ er der link til lovens tekst og fortolkning. Udgangspunktet er således en højde på 1 m og 80 cm. Naboer kan ikke aftale højere skelbeplantning indbyrdes, hvis dette er til gene for andre grundejere.
 • Øvrig beplantning varetages af den enkelte grundejer.